Version: 1.35

Es ist ein Fehler aufgetreten

Algemene voorwaarden /ALV

Algemene levervoorwaarden (ALV)
van Decor-Walther Einrichtungs GmbH voor zakelijke bedrijfstransacties
(laatste update april 2019)

I. Algemeen - Bereik
1. Onze algemene levervoorwaarden (ALV) zijn van toepassing op al onze zakelijke relaties met onze klanten (hierna “Klant”), echter alleen als de klant een zakelijke relatie met ons aangaat als ondernemer binnen de betekenis van deel 14 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) of als deze publiekrechtelijk een rechtspersoon is of publiekrechtelijk speciaal vermogen is.
2. Uitsluitend onze ALV zijn van toepassing. Alle afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende Algemene voorwaarden van de klant vormen uitsluitend een onderdeel van het contract als wij hun geldigheid uitdrukkelijk hebben goedgekeurd. Deze goedkeuringsvereiste is van toepassing in alle gevallen, bijvoorbeeld zelfs als we leveren zonder voorbehoud in volledige kennis van de algemene voorwaarden van de klant.

II. Offertes, sluiten van contract, productspecificatie
1. Onze offertes zijn onder voorbehoud van bevestiging en niet-bindend. Als een Klant een order plaats, wordt deze beschouwd als een bindend contractaanbod. Op voorwaarde dat er niets anders resulteert uit de order, hebben we het recht om de order te accepteren binnen 4 weken na het einde van de kalenderweek waarin de order is verzonden door de Klant. Er is pas sprake van een contract na onze schriftelijke orderbevestiging of bij onze uitvoering van de order.
2. Het schriftelijke levercontract, inclusief deze ALV, is beslissend voor de leveranciersrelatie tussen ons en de Klant. Afzonderlijke overeenkomsten met de Klant in speciale gevallen (inclusief nevenovereenkomsten, amendementen en aanvullingen) gaan in elk geval voor op deze ALV. Voor de inhoud van dergelijke afzonderlijke overeenkomsten is een schriftelijk contract of onze schriftelijk akkoord beslissend. De telecommunicatieve overdracht van het betreffende document is voldoende.
3. Informatie van ons betreffende de levering of service (bijv. gewichten, gebruikswaarden, laadvermogen, toleranties en technische gegevens) evenals onze weergaven van deze (bijv. tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts een indicatie, tenzij de toepasselijkheid voor het contractueel vastgelegde doel, exacte conformiteit vereist. Deze worden niet beschouwd als gegarandeerde kenmerken, maar als beschrijvingen of karakteriseringen van de levering of service. Gewoonlijke afwijkingen en afwijkingen die plaatsvinden op basis van wettelijke regels of die technische verbeteringen vormen, evenals de vervanging van componenten door gelijke onderdelen, zijn toegestaan zolang deze geen inbreuk maken op het contractuele bedoelde gebruik.

III. Prijzen en betalingsvoorwaarden, plaats van uitvoering
1. Indien niks anders is overeengekomen, zijn onze prijzen in euro netto “af fabriek” (“exw”) Offenbach am Main, Duitsland (Incoterms 2010). Verzendings- en verpakkingskosten en btw in de respectievelijke wettelijke bedragen, zijn hierin niet opgenomen en worden ook gedragen door de Klant. Voor exportverzendingen is dit ook van toepassing op douane- en andere officiële kosten.
2. Het is de Klant uitsluitend toegestaan om vorderingen te verrekenen of in te houden als de tegenvorderingen geldig worden verklaard door een rechtbank of onbetwist zijn. In geval van defecten blijft deel V.4. zin 2 onaangeroerd.
3. De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen voor beide Partijen is Offenbach am Main, tenzij een andere plaats van uitvoering uitdrukkelijk is overeengekomen voor uitvoering van een specifieke verplichting.

IV. Levering, levertijd
1. Indien niks anders is overeengekomen in de orderbevestiging of op andere wijze schriftelijk, zijn onze leveringen “af fabriek” (“exw”) Offenbach am Main, Duitsland (Incoterms 2010). Dit is ook van toepassing als we de goederen verzenden naar een andere plek op verzoek van de Klant.
2. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan tenzij deze onredelijk zijn voor de Klant met betrekking tot het gebruik dat uitdrukkelijk is overeengekomen in het contract. Indien is toegestaan dat gedeeltelijke leveringen plaatsvinden, is de overdracht van risico hierop van toepassing.
3. Onze aansprakelijkheid in geval van een defect wordt bepaald in deel VI.

V. Vorderingen van de Klant voor defecten
1. Wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de rechten van de Klant vanwege materiaaldefecten of eigenschapdefecten tenzij hierna anders bepaald. Bijzondere wettelijke bepalingen blijven onaangeroerd in alle gevallen van onverwerkte goederen die aan een consument worden geleverd, zelfs als deze consument de goederen verder heeft verwerkt (verhaal op leverancier conform deel 478 BGB).
2. De vorderingen van de Klant voor defecten is gebaseerd op de veronderstelling dat deze aan zijn plichten inzake inspectie en melding van klachten (deel 377 HGB). Als een gebrek naar voren komt bij de inspectie of later, moeten we hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Onafhankelijk van deze plichten inzake inspectie en melding van klachten, moet de Klant duidelijke defecten (inclusief onjuiste leveringen of te weinig geleverde artikelen) bij levering hiervan onmiddellijk schriftelijk melden. Mocht de Klant nalaten om de juiste inspectie uit te voeren en/of een melding inzake defecten te verzenden, zal onze aansprakelijkheid voor defecten die niet op tijd of helemaal niet zijn gemeld, vervallen.
3. Als het geleverde item defect is, kunnen we eerst beslissen of we een vervangende prestatie leveren door het defect te verwijderen (verbetering) of door een foutloos item te leveren (vervanging). Ons recht om de geselecteerde soort aanvullende prestatie te weigeren onder de wettelijke bepalingen blijft onaangeroerd.
4. We hebben het recht om de te leveren aanvullende prestatie afhankelijk te maken van het betalen van de aanvallende koopprijs/vergoeding door de Klant. De Klant heeft echter het recht om een deel van de aankoopprijs/vergoeding in te houden die redelijk is in verhouding tot het defect.
5. Uitgaven, met name transport, infrastructuur, arbeid en materiaalkosten, evenals kosten voor demontage en hermontage indien van toepassing voor het beoordelen en de aanvullende prestatie, worden door ons gedragen of vergoed in overeenstemming met de wettelijke bepalingen indien er inderdaad een defect aanwezig is. Als het reparatieverzoek door de Klant ongegrond blijft, kunnen we echter verzoeken dat de Klant de voorkomende kosten vergoed, tenzij de afwezigheid van het defect niet duidelijk was voor de Klant.
6. Vorderingen van de Klant voor schades of compensatie voor verloren uitgaven, zijn alleen mogelijk in overeenstemming met deel VI. en zullen in alle andere gevallen worden uitgesloten.

VI. Overige aansprakelijkheid
1. Indien niks anders wordt geregeld in deze ALV inclusief de volgende bepalingen, zijn wij aansprakelijk in het geval van inbreuk op contractuele of non-contractuele verplichtingen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.
2. We zijn aansprakelijk voor schade, onafhankelijk van de wettelijke basis, in geval van opzet of grove nalatigheid. In geval van lichte onachtzaamheid zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor
1) Schade door overlijden, letsel of gezondheidsschade,
b) Schade door de verwijtbare inbreuk op een essentiële contractuele verplichting (een verplichting waarvan de uitvoering een vereiste is voor een goede implementatie van het contract en waarbij de contractpartner regelmatig erop vertrouwt of moet kunnen vertrouwen dat eraan wordt voldaan); in dit geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot compensatie voor voorzienbare schade die normaalgesproken optreedt.
3. De beperking van de aansprakelijkheid voortkomend uit paragraaf 2 hierboven is niet van toepassing als wij frauduleus een defect verbergen of een garantie hebben aangeboden voor de eigenschappen van de goederen. Hetzelfde is van toepassing voor vorderingen van Klanten in overeenstemming met de productaansprakelijkheidswetgeving.

VII. Eigendomsvoorbehoud
1. We behouden het eigendom van de door ons geleverde goederen tot alle huidige en toekomstige vorderingen uit het leveringscontract en een doorlopende zakelijke relatie (gewaarborgde vorderingen) volledig zijn betaald; het voorbehoud is van toepassing op de erkende balans als de betreffende accountrelatie een lopende account is.
2. De Klant is verplicht om de goederen te onderhouden. De Klant is verplicht om de goederen op eigen kosten voldoende te verzekeren volgens de oorspronkelijke waarde tegen schade veroorzaakt door brand, water, breuk, transport of diefstal en om deze verzekering te onderhouden voor de duur van het eigendomsvoorbehoud.
3. De Klant heeft het recht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in normale zakelijke activiteiten. In dit geval zijn de volgende bepalingen eveneens van toepassing.
a. Vorderingen tegen derden voortkomend uit de doorverkoop van de goederen zijn reeds nu in het kader van borg volledig door de Klant aan ons overgedragen. Als her een lopende accountrelatie is tussen de Klant en de derde partij, verwijst de toewijzing naar de erkende balans en de “causale” balans in geval van insolventie van de derde partij. We accepteren de toewijzing.
b. De Klant heeft nog steeds toestemming om de vordering naast ons te innen. We zullen de vordering niet innen zolang de klant aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons voldoet, geen betalingsachterstand oploopt, er geen insolventieprocedure wordt aangevraagd en de prestaties verder ook niet onvoldoende of afwezig zijn. Als dit echter het geval is mogen we de Klant verzoeken om de overgedragen vorderingen en betreffende debiteuren bekend te maken, alle indicaties vereist voor inning te geven, de relevante documenten over te dragen, en de debiteuren (derde partijen) op de hoogte te brengen van een dergelijke toewijzing van vorderingen.
c. Indien verzocht door de Klant geven we aandelen waarover wij beschikken vrij als de realiseerbare waarde van de aandelen van onze vorderingen 10 procent overschrijden.

VIII. Bewijs in geval van exportlevering en intracommunautaire levering van goederen, contractuele boete
1. Als de levering door ons wordt gedaan als btw-vrije exportlevering of contractverwerking van exportitems of btw-vrije gemeenschapslevering van goederen binnen de betekenis van artikelen 4 nr. 1 lid a en b, 6, 6a, 7 Duitse omzetbelastingswet (UStG), is de Klant verplicht om alle schriftelijke documenten over te dragen op ons verzoek in overeenstemming met artikelen 8 e.v., 17a e.v. omzetbelastingsimplementatieverordening (UStDV) die vereist zijn voor het ontvangen van btw-vrijstelling, met name, maar niet beperkt tot
a. Een exportcertificaat van de douane van een lidstaat van de Europese Unie die de levering van het gemeenschapsgebied voor exportleveringen of contractverwerking van exportitems controleert;
b. Voor intracommunautaire leveringen, en onafhankelijk van of het transport of de verzending naar het buitengemeenschappelijke gebied (exclusief het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland) is uitgevoerd door ons of door de klant, een schriftelijke bevestiging van de Klant dat het geleverde item het buitengemeenschappelijke gebied is binnengegaan (certificaat van binnenkomst). De Klant zorgt voor een schriftelijk certificaat van binnenkomst dat in ieder geval de volgende informatie moet bevatten:
aa. Naam en adres van de Klant
bb. Aantal en commerciële beschrijving van het geleverde item inclusief een productidentificatienummer/productidentificatiecode
cc. Als het item door ons is vervoerd of door ons of door de klant is verzonden, de plaats in het buitenlandse gemeenschapsgebied waar het item is ontvangen evenals de maand van ontvangst en als het item is vervoerd door de Klant, de plek in het buitenlandse gemeenschapsgebied waar het vervoer van het item is geëindigd evenals de maand van aankomst
dd. Datum van afgifte van de bevestiging
ee. De handtekening van de klant of de handtekening van een van zijn agenten verantwoordelijk voor acceptatie. Er is geen handtekening vereist als het certificaat van binnenkomst elektronisch wordt afgegeven, op voorwaarde dat de elektronische transmissie duidelijk is gestart in het domein van de Klant of de agent. De Klant belooft hierbij om het certificaat van binnenkomst schriftelijk te leveren in de vorm van een ondertekend origineel op aanvraag, als dit vereist is.
2. Als de Klant ons de gevraagde documenten niet stuurt binnen de deadline, nadat we hebben verzocht om de overdracht hiervan met een deadline van twee weken, is hij verplicht ons een contractuele boete te betalen. Het bedrag van de contractuele boete is het bedrag in euro dat gelijk is aan de btw die is geannuleerd bij levering, als dit zich zou voordoen. We behouden ons het recht voor verdere schades te claimen. De contractuele boete wordt gecrediteerd tegen schade als gevolgd van extra gevraagde btw door de officiële autoriteiten.

IX. Toepasselijk recht, plaats van jurisdictie
1. Voor deze ALV en alle juridische relaties tussen ons en de Klant, is de wetgeving van de Federale Republiek Duitsland van toepassing, uitgezonderd internationale en supranationale (contract)wetgeving, met name het verdrag van de VN inzake contracten voor de internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. De voorwaarden en effecten van het eigendomsvoorbehoud in navolging van deel X zijn onderworpen aan de wetgeving van de respectievelijke locatie waar de goederen worden opgeslagen, indien die overeengekomen gekozen Duitse wetgeving niet aanvaardbaar of ongeldig is.
2. Als de klant een handelaar, publiekrechtelijk juridisch persoon of publiekrechtelijk speciaal vermogen is, is de plaats van jurisdictie ons geregistreerde kantoor; we hebben echter het recht op een andere locatie rechtsvervolging tegen de Klant in te stellen of op een andere toegestane plaats van jurisdictie in afzonderlijke gevallen.